NRD Omgevingsvisie Rotterdam ter inzage

NRD Omgevingsvisie Rotterdam ter inzage

De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een Rotterdamse omgevingsvisie. Ter onderbouwing zal onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten daarvan. Tot en met 18 september 2020 ligt de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage.

Rotterdamse Omgevingsvisie
De omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gemeentelijk grondgebied op middellange en lange termijn. In de omgevingsvisie worden straks kernbeslissingen en gebiedsuitwerkingen gemaakt. Deze zijn het resultaat van een ontwikkeltraject, dat begon met de Verkenning omgevingsvisie Rotterdam in 2018, gevolgd door het gespreksdocument ‘De Veranderstad’ in 2019. Beide documenten zijn eerder in de DL Commissie Geluid en RO aan de orde geweest. In het effectonderzoek richt de gemeente Rotterdam zich op kernbeslissingen en gebiedsuitwerkingen. De resultaten van het effectonderzoek zullen worden beschreven in het Rotterdamse omgevingseffectrapport (het ROER), formeel een PlanMER ter onderbouwing van de omgevingsvisie. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste, formele stap in de procedure voor onderbouwing en vaststelling van de Rotterdamse omgevingsvisie.

Nota Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
De Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
is een publicatie waarin de gemeente de reikwijdte en het detailniveau afbakent zodat duidelijk is wat er in het Rotterdamse omgevingseffectrapport (ROER) wordt onderzocht. De NRD is een middel om betrokken bestuursorganen, adviseurs en belanghebbenden te informeren over de opzet van de ROER: Waar gaat de ROER over? Wat is de reikwijdte? En welke milieueffecten en sociale en economische aspecten gaan we onderzoeken en met welk detailniveau?

Zienswijze op NRD indienen tot en met 18 september 2020
De gemeente Rotterdam nodigt nu iedereen uit om op de NRD te reageren. De NRD is een vrij technische aangelegenheid en gaat nog niet over de omgevingsvisie zelf. In 2021 volgt nog een formele consultatieronde op basis van de concept-Omgevingsvisie die eind 2020 wordt vastgesteld.

Vanuit Deltalinqs zullen we een gezamenlijke reactie geven op de NRD. Input op de zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 11 september 2020 via jong@deltalinqs.nl.

Voor het zelf indienen van uw zienswijze en voor meer informatie: website gemeente Rotterdam.