milieu en duurzaamheid

Milieu & Duurzaamheid

Deltalinqs streeft voor haar leden naar ruimte voor ondernemen binnen een gezonde en veilige omgeving. Om de wet- en regelgeving werkbaar te houden, zijn wij in constante dialoog met wetgevers en toezichthouders. Wij nemen deel in landelijke expertteams en zijn met lokale partners in gesprek om nieuwe wetgeving juist te interpreteren.

Deltalinqs adviseert haar leden over de mogelijkheden en maakt hen wegwijs in de vaak complexe en veelomvattende wetgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid, door het organiseren van webinars en masterclasses. Tegelijkertijd maken wij ons richting overheid sterk voor snelle en betrouwbare besluitvorming. De inhoudelijke standpuntbepaling wordt in de verschillende commissies met de leden besproken.

De komende periode richten wij ons op de volgende actuele onderwerpen en activiteiten:

 • Informeren leden over Omgevingswet (in werking getreden per 01-01-2024);
 • Ten behoeve van omgevingsvisies Rijk, Provincie en (omliggende) gemeenten: de totstandkoming van visies actief beïnvloeden / zienswijzen indienen;
 • Inzake (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): lobby via landelijke stuurgroep en in dialoog met DCMR en provincie Zuid-Holland;
 • Ten behoeve van stikstofdepositieruimte: lobby richting Rijk en provincie en met lokale partners samenwerken aan facetplan stikstof en gebiedsgerichte aanpak;
 • Inzake PFAS in bodem: lobby via VNO-NCW en afstemming met DCMR en gemeente over tijdelijke opslag vervuilde grond;
 • Tot stand koming facetbestemmingsplan geluid en actualisatie geluidmanagement;
 • Ten behoeve van schone lucht akkoord: uitwerking emissie-eisen in wetsvoorstel en lobby via VNO-NCW;
 • Samenwerken aan herziening faunabeheerplan meeuwen en konijnen met Fauna Beheer Eenheid (FBE), provincie Zuid-Holland, ODHaaglanden en Havenbedrijf Rotterdam;
 • Ten aanzien van beperken overlast omgeving: in dialoog met omliggende gemeenten, DCMR en GGD, opzetten van omgevingsdialoog en verdere ontwikkeling van Enose netwerk en andere realtime meetsystemen;
 • In kader van waterveiligheid en klimaatadaptatie: tot stand koming uitvoeringsstrategie in het kader van het Deltaprogramma;
 • Participeren in de Rotterdamse taksforce operation clean sweep met als doel om vanuit de industrie zelf initiatief te nemen om vervuiling van plastic korrels, vlokken en poeder te voorkomen.

Bijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij (in samenwerking met onze buitengewone leden of een van onze stakeholders) webinars over actuele onderwerpen, onder andere op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hierbij ligt de nadruk op het delen van kennis. Een greep uit de bijeenkomsten in 2023: