VAB www DL

VAB

De VAB (Vereniging van Aanverwante Bedrijven Deltalinqs) behartigt de belangen van de Aanverwante Bedrijven Deltalinqs in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder en fungeert als lidvereniging van de statutair te Rotterdam gevestigde vereniging Deltalinqs.

Doelstelling
  • Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden alsmede het aan hen verstrekken van advies en voorlichting.
  • Het verlenen van bijstand aan de leden in zaken die de belangen van de Aanverwante Bedrijven Deltalinqs betreffen daaronder begrepen het voeren van rechtsgedingen.
  • Het overleggen en samenwerken met andere ondernemingsorganisaties in het bijzonder met Deltalinqs.
  • Het oprichten en instandhouden van instellingen en fondsen die voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden bevorderlijk kunnen zijn
Leden

Als leden kunnen worden toegelaten natuurlijke of rechtspersonen die haven-, vervoer- of daaraan verwante diensten verlenen aan cargadoors-, controle, expeditie-, opslag-, overslag-, vervoerbedrijven of rederijen, alsmede verenigingen of corporaties van dergelijke natuurlijke en rechtspersonen, mits in dat laatste geval sprake is van duurzame samenwerking tussen de leden van de vereniging.

Lidmaatschap
  • Aanvragen tot toelating als lid worden schriftelijk gericht tot de secretaris van de vereniging. 
  • De onderneming, vereniging of corporatie verricht in het Nieuwe Waterweggebied haven-, vervoer of daaraan verwante activiteiten, beschikt over een zekere organisatie en grootte en heeft personeelsleden in vaste dienst, geniet een goede reputatie en kan aanbevelingsbrieven overleggen.
  • De onderneming hanteert één of meer van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de havensector en draagt de onderneming zorg voor de voor haar sector geldende opleidingen van het personeel.
  • In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, waarbij het toepassen van de criteria voor het lidmaatschap tot onbillijkheid zou leiden, behandelt het bestuur de aanvraag tot toelating als lid zoveel mogelijk in de geest van deze criteria.
  • Het bestuur beslist omtrent de toelating. Het bestuur is bevoegd om een vereniging als bedoeld onder het 'kopje leden' te weigeren, indien naar zijn oordeel geen sprake is van duurzame samenwerking tussen de leden van die vereniging. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.