Regeerakkoord: ambities omzetten in daden!

Regeerakkoord: ambities omzetten in daden!

Deltalinqs is positief kritisch over het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Bas Janssen, directeur Deltalinqs: "Een ambitieus regeerakkoord met meerdere positieve aanknopingspunten, waarbij het nu zaak is de ambities om te zetten in daden."

"Voor een versnelde verduurzaming, de energietransitie, en de verdere digitalisering biedt het Regeerakkoord kansen.  Deltalinqs blijft zich daarom hardmaken voor een hernieuwd Mainportbeleid gericht op de belangrijke uitdagingen waarvoor de Rotterdamse haven en industrie staat."

Vier factoren zijn en blijven cruciaal voor het succes van de ondernemingen in Mainport Rotterdam: de concurrentiepositie, mobiliteit, duurzaamheid en de arbeidsmarkt.

Concurrentiepositie
De belangrijke internationale context van het akkoord is positief; Nederland en de Rotterdamse haven zijn internationaal. Een focus op een gelijk Europees speelveld (zoals de vennootschapsbelasting voor havenbeheerders en kostentoerekening in vergelijk tot andere EU-havens en de effecten van de implementatie van diverse EU richtlijnen, etc.) wordt sterk onderschreven. De extra aanpak op het terrein van cyberveiligheid is een verstandige investering en goed voor de haven met de vele digitale informatiestromen.

Duurzaamheid
De voorgestelde forse ambitie
 op terrein van Energietransitie (gekoppeld aan een internationale strategie) is noodzakelijk voor een duurzamer Nederland, en is een uitdaging voor de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Een effectieve wet- en regelgeving èn financiering van onder meer onrendabele toppen zijn basisvoorwaarden voor succes. De nadruk op de afvang en opslag van CO2 moet leiden tot financiële steun voor CCS-pilotprojecten (het doel van de reductie is fors, nl. 18 Mton). Het nieuwe Energieakkoord moet duidelijkheid voor de langere termijn geven; dit is essentieel voor ondernemers.

Mobiliteit
De snelle aanleg van nieuwe infrastructuur (zoals de A15, A13-16 en de Blankenburgverbinding) is verstandig en noodzakelijk, naast ook de verdere ontwikkeling van slimmere maatregelen. Deltalinqs is benieuwd naar de uitwerking van het begrip Mobility as a service en idem de kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Arbeidsmarkt
Meer ruimte voor ondernemers (zoals terugdringen administratieve lasten) en het voortzetten en verder versterken van de innovatiekracht is cruciaal voor de toekomst van de Rotterdame haven en industrie. De energietransitie en toenemende digitalisering vragen om een (regionale) arbeidsmarkt wat snel in kan spelen op een veranderende vraag. Invoerring van een individuele leerrekening zal medewerkers meer bewust moeten maken van hun eigen mobiliteit. Samenwerking met het onderwijs is daarbij cruciaal. De extra investering bij publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek helpt daarbij. Aandacht voor publiek-private samenwerking met het middelbaar onderwijs blijft, gezien het gevraagde opleidingsniveau in de Rotterdamse haven, essentieel.