Opening private COVID-19 teststraat locatie Theemsweg, Botlek Rotterdam

Opening private COVID-19 teststraat locatie Theemsweg, Botlek Rotterdam

Bij diverse ondernemingen in Nederland, zeker waar sprake is van het onderdeel zijn van de vitale processen voor de economie, bestaat een behoefte om sneller COVID-19 testen te laten uitvoeren dan de reguliere GGD-testen (versneld testen).

Het betreft hier de PCR-testen (PCR staat voor Polymerase Chain Reaction) die in een laboratorium worden geverifieerd. Op diverse locaties zijn inmiddels private ‘teststraten’ ingericht. Voorbeelden hiervan zijn afgesloten bedrijfsterreinen (zoals Chemelot in Zuid-Limburg) of luchthavens.

Deltalinqs heeft onlangs een representatieve groep van grotere leden benaderd met twee vragen: “Heeft u belangstelling voor een (snel)teststraat en bent u bereid tot een minimale afname van testen?” Het merendeel van de respondenten gaf een positief antwoord op beide vragen. Naar aanleiding van deze bevindingen, heeft Deltalinqs de mogelijkheden voor een (snel)teststraat geïnventariseerd.

Private teststraat in de Rotterdamse haven
Deltalinqs is verheugd haar leden te kunnen doorverwijzen naar een private teststraat van de Arbo Unie aan de Theemsweg 5, Botlek Rotterdam, die donderdag 22 oktober in gebruik wordt genomen. Arbo Unie doet dit op eigen risico om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de groeiende vraag naar sneller testen. De bijdrage per test is € 125,- p.p. Rapportage van de uitslag vindt plaats door de Arbo Unie binnen 48 uur na de afname, maar het overgrote deel van de uitslagen is de dag na de testafname al bekend. Negatieve uitslagen worden per e-mail gerapporteerd aan de geteste medewerker, positieve uitslagen worden binnen 48 uur telefonisch aan de medewerker teruggekoppeld door de bedrijfsarts én bij de GGD gemeld. In constante afstemming met het laboratorium over de beschikbare capaciteit, gaat Arbo Unie het aantal locaties en de hoeveelheid testen uitbreiden.

Heeft u belangstelling, maak dit dan kenbaar via au-coronatesten@arbounie.nl. Wij verzoeken u vriendelijk hier geen gegevens van medewerkers naartoe te sturen.

Reguliere GGD-testen en preferentie
Er is veel discussie over wie of welke sector in de Nederlandse samenleving een voorkeursbehandeling zou moeten krijgen bij de huidige GGD-teststraten en laboratoria. Er wordt – terecht – veel gesproken over de zorgsector, het onderwijs en de politie; allen vitale sectoren met veel cruciale beroepen. Voor de goede orde: het is nimmer de bedoeling vanuit Deltalinqs om deze preferenties te verstoren. Ook Arbo Unie heeft aangegeven het reguliere testproces van de GGD niet te verstoren. De door hen ingekochte laboratoriumruimte om afgenomen PCR-testen te verifiëren is aanvullend op de GGD-ruimte.

Sneltesten in heel Nederland via VNO-NCW
Er worden op dit moment ook diverse onderzoeken gedaan en stappen voorwaarts gezet naar het invoeren van sneltesten (vergelijkbaar met de praedictortest) met uitslag binnen 15-30 minuten. De eerste resultaten zijn zeer positief (betrouwbaar) en dit zal zeker op langere termijn een enorme versnelling moeten geven door het snel isoleren van besmette personen. Zodra meer bekend is over de sneltestlocaties, informeren wij u hierover.