Webinar NOVEX: Wat is de denkbare toekomst van de Rotterdamse haven en industrie?

Webinar NOVEX: Wat is de denkbare toekomst van de Rotterdamse haven en industrie?

In het NOVEX-gebied Rotterdamse Haven werken Rijk en regio samen aan de transitie naar een duurzaam, circulair en klimaatneutraal Haven Industrieel Complex Rotterdam. Vanuit de studio Waalhaven vond dinsdag 4 juni hierover een webinar plaats, georganiseerd door Deltalinqs en de NOVEX-organisatie. Praat en denkt u mee?! stond in de uitnodiging aan onze leden.

Vanuit het NOVI (Nationale OmgevingsVIsie), waarin de overheid haar ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast heeft gelegd, zijn NOVEX(tra)-gebieden aangewezen. Omdat daar de stapeling van opgaven zo groot zijn, dat er een langjarige samenwerking nodig is. Zo ook voor de Rotterdamse haven.  

Ontwikkelperspectieven
Namens de NOVEX-organisatie gaf Marco den Heijer van de gemeente Rotterdam een toelichting op de ruimtelijke ontwikkelperspectieven die eind vorig jaar zijn vastgesteld. Hiermee is een stip op de horizon gezet voor 2030 en 2050 (met een doorkijk naar 2100). De kernvraag bij het ontwikkelperspectief was: 'Wat is de denkbare toekomst van de haven?' met als vervolgvraag: 'Hoe kunnen we de transitie van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex realiseren in goede balans met de maatschappelijke opgaven vanuit de omgeving, met name op het gebied van leefomgeving en woningbouw?’. Marco: "Een belangrijk constatering daarbij is dat we niet alle opgaven en ontwikkelingen binnen de bestaande (milieu)ruimte kunnen realiseren. Dit ontwikkelperspectief geeft dan ook richting aan strategisch ruimtelijke besluiten en de bijbehorende keuzes van de betrokken overheidspartijen die op basis van een uitvoerings- en investeringsagenda zullen worden voorbereid."

Uitvoeringsprogramma
Vervolgens nam Resianne Dekker van het Havenbedrijf het over en ging in op het uitvoeringsprogramma dat momenteel wordt ingevuld. Vanuit havenbrede vraagstukken zoals ruimtegebrek en urgente kortetermijn-vraagstukken (omgevingsveiligheid, stikstof, geluid en netcongestie) zijn vier programmalijnen opgezet: 1. Omgaan met ruimtegebruik (incl. geluid), 2. Omgevingsveiligheid in relatie tot de transitie (waterstof en ammoniak), 3. Synergie tussen haven en stad en 4. stikstofruimte transitie haven en natuurherstel. Per programmalijn wordt een werkgroep ingericht en worden deelprojecten gedefinieerd. "Doe vooral met ons mee", zei Resianne uitnodigend, "dat kan via Deltalinqs of door bijvoorbeeld rechtstreeks deel te nemen aan de stakeholderdagen die geregeld worden georganiseerd."

Deltalinqs
"Deltalinqs neemt deel aan de verschillende programmalijnen in het uitvoeringsprogramma", lichtte Carla Jong toe. "Dat doet ik samen met mijn collega’s Frank Kasel voor veiligheid en Fred Akerboom vanuit het Deltalinqs Climate program. Ook bestuurlijk zijn we goed vertegenwoordigd met onze voorzitter Victor van der Chijs in het brede bestuurlijk overleg, net als Anne-Marie Spierings vanuit haar rol als clusterregisseur. Tijdens commissies en de clustertafel energie zullen onze leden goed betrokken worden want de belangen zijn groot."

Deelnemers
Via polls werden de deelnemers vragen gesteld zoals ‘Wat de NOVEX-organisatie vooral niet mag vergeten?’ Daar werd goed op gereageerd: Of het achterland ook klaar is voor de transitie? Of er rekening gehouden is met een kerncentrale (of twee)? Vergeten ze de logistiek niet? En hoe er rekening gehouden wordt met de ruimtevraag tijdens de transitie ten opzichte van het eindbeeld, want de transitie zal niet coherent verlopen. Deze vragen leidden tot een goed gesprek aan tafel in de studio. De ontwikkelingen gaan snel. Ten opzichte van vorig jaar ligt er een voorzichtige ruimtevraag voor een kerncentrale maar bijvoorbeeld ook één van defensie. Vandaar deze aanpak zodat daar ruimtelijk op geanticipeerd kan worden en we samen kunnen werken aan de toekomst van het Rotterdamse havengebied.

Presentaties en webinar terugkijken